www.outofasia.nl

China

- Dali

- Lijiang

- Zhongdian

- backdoor: Zhongdian - Chengdu

- Peking